» Domov » GALÉRIA V ŠKOLE

Galéria v škole

Z galérie do školy, zo školy do galérie

Galéria mesta Bratislavy vyšla so svojich brán do škôl po celom Slovenku, aj do miest, z ktorých nás v Bratislave navštíviť nemôžu. Prihláseným školám sme zaslali sadu reprodukcií siedmych diel slovenských výtvarníkov 20. storočia. Každá reprodukcia formátu A4 obsahovala infrmáciu o autorovi a diele, námety na diskusiu a aktivity. Tie slúžili ako zdroj inšpirácie pre prácu pedagógov so žiakmi na rôznych humanitných predmetoch.

            

PRÁCA S REPRODUKCIAMI

>> Ako predstaviť reprodukcie triede
· Zaveste reprodukcie v triede bez toho, aby ste im venovali pozornosť. Požiadajte žiakov, aby napísali svoje komentáre diel na čisté hárky papierov nalepené pod reprodukciami. Môžete na ne pripísať jednoduché otázky: Čo je na obrazoch zobrazené? Akou technikou vznikli? Ktorý je v skutočnosti najmenší a ktorý najväčší? Vytvoril ich muž, alebo žena? Ktorý by mohol mať najväčšiu hodnotu a prečo?

· Požiadajte jedného alebo dvoch žiakov, aby sa pozreli na niektorý z obrázkov a opísali ho pre zvyšok triedy, ktorý ho podľa slovného návodu nakreslí.

· Vyzvite žiakov, aby chronologicky zoradili reprodukcie podľa toho, kedy si myslia, že vznikli (bez pomôcky datovania na druhej strane).

· Rozdeľte reprodukcie podľa toho, ktorá sa najväčšiemu počtu žiakov na prvý pohľad páči najviac a ktorá najmenej, keď o nej ani o autorovi ešte nič nevedia. Prečo sa nám niektoré dielo páči viac, iné menej? Od čoho to závisí?

· Autori niektorých diel na reprodukciách sa nikdy nestretli a ani stretnúť nemohli. Napriek tomu ich diela dnes bývajú pod jednou strechou galérie. Skúste si vybrať ľubovoľné dva alebo viac obrazov a vymyslieť k nim spoločný príbeh, nájsť medzi nimi súvislosť. Môžete to skúsiť jednotlivo, alebo formou príbehu, v ktorom každý povie jednu vetu, na ktorú tí nasledujúci postupne nadviažu.

· Všetky reprodukcie svojím spôsobom hovoria o človeku a jeho svete. Skúste ich usporiadať podľa toho, ku ktorému veku v živote človeka by ste jednotlivé reprodukcie priradili.

· Pustite si ukážky rôznych druhov hudby a vyberte tú, ktorá najlepšie vystihuje atmosféru jednotlivých obrazov.

· Opýtajte sa žiakov, čo ich ako prvé napadne v súvislosti s 20. storočím. Aké rôzne udalosti sa v 20. storočí udiali (vo svetovej a domácej histórii, kultúre, v našich životoch)?

· Je nejaký rozdiel medzi originálom diela a jeho reprodukciou? Pri originály môžeme priamo vnímať jeho skutočnú veľkosť, farebnosť, rukopis autora, priestor a spôsob, akým je dielo v galérii vystavené. Kópia má zasa tú výhodu, že sa dostane i tam, kde originál vystaviť nemôžme. (Málokto z nás videl originál slávneho obrazu Mona Lisa od Leonarda da Vinciho umiestnený v parížskom Louvri, no všetci ho práve vďaka reprodukciám v knihách, na plagátoch alebo na internete poznáme.)

>> Ako pracovať s reprodukciami
· Dôležitou súčasťou programu je kreatívny vstup pedagóga, ktorý s reprodukciami na vyučovaní pracuje, žiakov motivuje, usmerňuje a rozhoduje, v ktorom štádiu vyučovacieho procesu a akým spôsobom diela použiť. Podpora kreativity žiakov a samotný tvorivý proces je pre program oveľa dôležitejší ako výsledné dielo. Jeho zámerom je rozvoj schopnosti tvoriť, ktorá je vlastná každému človeku a v rôznych formách potrebná pre každú oblasť života.

· Súčasťou každej reprodukcie je krátky text o autorovi a reprodukovanom diele, námety na diskusiu v triede a aktivity, ktoré sa dajú využiť v rámci rôznych humanitných predmetov. Pedagóg ich nemusí presne nasledovať, slúžia najmä ako inšpirácia a ukážky rôznych možností, ako s reprodukciami pracovať. Môžete ich ľubovoľne meniť, prispôsobovať, dopĺňať a pridávať k nim vlastné nápady a podnety.

· Pri práci s reprodukciami Vám odporúčame začať so žiakmi diskusiou o diele, aby ho mali možnosť samostatne aktívne poznávať (skôr ako sa dozvedia o autorovi a diele od pedagóga).

· Po zoznámení sa s reprodukciami si žiaci môžu vybrať konkrétne dielo i spôsob jeho interpretácie (individuálne, alebo skupinovo; formou tradičných výtvarných techník, tvorbou objektov, inštalácií, fotografie, hudby, textu, poézie, filmu, divadla a pod.)

  

>> Ako zriadiť „Galériu v škole“

· Po dokončení diel môžete ku koncu školského roka vytvoriť „Galériu v škole“. Usporiadajte výstavu z reprodukcií z galérie a diel žiakov (v spoločných priestoroch školy alebo v triede), ktorú budú mať možnosť vidieť nielen ostatní spolužiaci a pedagógovia, ale aj rodičia a priatelia detí a školy.

· Diela môžete umiestniť (nainštalovať) priamo na steny, nástenky alebo panely. Pridajte pod ne popisky (štítky s menom autora a názvom diela; k reprodukciám aj vznik diela a informáciu, že sa jedná o reprodukciu diela z Galérie mesta Bratislavy).

· K otvoreniu výstavy vyrobte pozvánky pre rodičov, priateľov a spolužiakov a plagáty, ktoré umiestnite v škole a ak je to možné, aj na ďalších miestach (v kultúrnom dome, knižnici a pod.). Nezabudnite na knihu návštev, v ktorej budú môcť návštevníci vyjadriť svoj názor. Na slávnostnom otvorení (vernisáži) môžu žiaci pripraviť program (hudbu, tanec, divadlo, oživenie obrazov tým, že ich zahrajú) a pohostenie.

· Obrázky je možné rozmiestniť rôznymi spôsobmi. Napríklad podľa toho, ktorý obraz (reprodukciu) interpretovali, podľa spoločných tém, farebnosti, použitej techniky. Dôležitá je tiež výška, do ktorej diela umiestnite, aby sa na ne dobre pozeralo. Na stenu umiestnite i krátky text, ktorý ostatným vysvetlí, o akú výstavu sa jedná.

· K výstave môžete pre návštevníkov pripraviť jednoduché aktivity (napr. hárky čistého papiera a ceruzky, ktorými budú môcť vytvoriť vlastnú interpretáciu; zrkadlo, zakryté závesom, kde bude môcť každý nájsť svoj vlastný autoportrét; alebo im ponúknuť fotografický portrét, ktorý vytvoríte priamo na výstave).

· Priebeh realizácie programu i výslednú výstavu fotograficky dokumentujte. Tento materiál môžete tiež vystaviť, vytvoriť z neho malý fotopríbeh (napr. vo forme komixu) a oživiť ním vašu výstavu. Vybrané fotografie zašlite aj do galérie, kde niektoré z nich použijeme na výstave.

>> Zo školy do galérie
· Ak je to možné, navštívte so žiakmi počas trvania projektu (alebo následne po ňom) galériu alebo múzeum vo Vašom okolí. Dopredu sa informujte, či poskytujú špecializované vzdelávacie programy pre školy. Pokiaľ nie, navštívte galériu/ múzeum samostatne a skúste si vybrať niektoré dielo, (vystavený exponát) a diskutovať o ňom so žiakmi podobným spôsobom ako o reprodukciách v triede, aby si mohli vyskúšať získané schopnosti uvažovať o diele a interpretovať ho. Môžu si k nemu vymyslieť aj vlastné aktivity a tie následne v škole zrealizovať.Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB