» Domov » UMENIE ZBLÍZKA » Čo je umenie zblízka

Čo je Umenie zblízka

Programom UMENIE ZBLÍZKA Galéria mesta Bratislavy symbolicky vychádza zo svojich brán, aby priamo do škôl priniesla diela moderného a súčasného slovenského výtvarného umenia 20. storočia formou reprodukcií diel zo zbierok galérie. Cieľom projektu je prepojenie moderného a súčasného umenia, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stretávať, s aktuálnym svetom okolo nás, ktorý umenie reflektuje a umožňuje nám jeho hlbšie porozumenie.

Tento program Vás pozýva na dobrodružstvo komunikácie s dielom, na jeho interpretáciu. Interpretácia je kľúčovým slovom programu Umenie zblízka. Pochádza z latinského slova interpretatio a má viacero významov: popis, výklad, vysvetľovanie, prerozprávanie. V programe Umenie zblízka pracujeme najmä s dvomi spôsobmi interpretácie: slovným komentovaním, diskutovaním o diele a praktickou interpretáciou, teda tvorbou samostatného výtvarného diela, ktoré je inšpirované reprodukciou. Interpretovanie v sebe vždy nesie subjektívny, osobný prvok. Autori tohto materiálu sa pozerajú na predkladané diela z istého uhlu pohľadu, rovnako ako aj pedagógovia a žiaci.

Cieľom programu je
· sprostredkovanie poznania moderného a súčasného slovenského umenia mladým ľuďom
· zoznámenie a spriatelenie sa s dielom a jeho autorom
· ukázanie možnosti prepojenia umenia s aktuálnym svetom okolo nás
· rozvíjanie tvorivého myslenia a zručností mladých ľudí
· priblíženie umenia ako dôležitej a atraktívnej oblasti ľudskej činnosti

Predkladané reprodukcie ukazujú iba niekoľko diel zo zbierok 20. storočia Galérie mesta Bratislavy. Pochádzajú z rôznych období 20. storočia, v ktorom vznikali mnohé umelecké hnutia, smery a prúdy a v priebehu ktorého sa toho nielen v umení veľmi veľa zmenilo. Každý umelec má svoj vlastný príbeh, ovplyvnený dobou, v ktorej žil. Tak, ako ho má i každý z nás. Spája ich tvorivosť, experimentovanie a objavovanie nových spôsobov vyjadrenia prostredníctvom výtvarného diela (skúšanie a overovanie nových postupov, nepoznaných výtvarných prostriedkov a techník). Umenie zblízka Vás zoznámi s niektorými z nich.

Daniela Čarná / autorka projektu

Viac informácií o galérii nájdete na www.gmb.bratislava.sk


UMENIE ZBLÍZKA

Vzdelávací program UMENIE ZBLÍZKA organizuje vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy (GMB) pre žiakov druhých stupňov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku (vo veku 10-15 rokov). Jeho cieľom je priblížiť poznanie diel moderného a súčasného umenia, odzrkadľujúceho svet, v ktorom žijeme mladým ľuďom a podporiť vnímanie estetických hodnôt v súčasnom obrazmi presýtenom svete.

Z GALÉRIE DO ŠKOLY

■ Nie pre každú školu na Slovensku je možné galériu v Bratislave alebo vo svojom okolí navštíviť a spoznať originály umeleckých diel. Preto vychádzame z brán galérie do škôl na celom Slovensku, aby sme formou reprodukcií sprostredkovali jedinečné hodnoty slovenského výtvarného umenia z našich zbierok. Špecifikom tohto ročníka programu UMENIE ZBLÍZKA je, že sa neviaže ku konkrétnej expozícii ale aj ku dielam z depozitov, ktoré momentálne nie sú v galérii vystavené.

■ Využitím reprodukcií diel pedagógmi v rámci vyučovania program podnecuje tvorivé uvažovanie a činnosť žiakov vo veku, v ktorom sa intenzívne formujú ich názory a postoje. Môže im pomôcť priblížiť umenie ako jedinečnú atraktívnu oblasť ľudskej činnosti a prispieť k voľbe ich budúceho povolania a trávenia voľného času.

Radi by sme spojili naše skúsenosti v oblasti vzdelávania umením s Vašou odbornosťou a tvorivým prístupom, ktoré sú každodenným nezastupiteľným prínosom pre formovanie osobnosti mladého človeka.

■ Program je určený pedagógom humanitných predmetov (výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, slovenského jazyka, dejepisu, náboženskej, etickej výchovy). Po prihlásení zašleme pedagógom sadu reprodukcií formátu A4 s výtvarnými dielami slovenského umenia 20. storočia zo zbierok GMB, s informáciami o diele, jeho autorovi a možných spôsoboch jeho využitia v rámci rôznych vyučovacích predmetov.

■ Nevyhnutnou súčasťou programu je kreatívny vstup pedagóga, ktorý deti motivuje a usmerňuje, rozhoduje v ktorej etape vyučovacieho procesu a akým spôsobom diela použiť. Po zoznámení sa s kontextom doby a samotnými dielami na reprodukciách si žiaci môžu vybrať konkrétne dielo i spôsob jeho interpretácie (individuálne alebo skupinovo; formou tradičných výtvarných techník, tvorbou objektov, inštalácií, fotografie, hudby, textu, poézie, filmu, divadla, a pod.). V priebehu trvania projektu bude Galéria mesta Bratislavy poskytovať odborné konzultácie.

ZO ŠKOLY DO GALÉRIE

■ Po ukončení programu môže trieda vytvoriť „galériu v škole“ a usporiadať výstavu svojich diel v priestoroch školy alebo triedy, ktoré budú mať možnosť vidieť nielen spolužiaci a ďalší pedagógovia, ale aj rodičia a priatelia detí a školy. Pri jej organizácii Vám radi poskytneme našu spoluprácu.

■ Do termínu uzávierky programu (11. 12. 2020) je potrebné zaslať fotografickú reprodukciu diel žiakov do Galérie mesta Bratislavy poštou alebo e-mailom. Vybrané diela budú umiestnené na www.umeniezblizka.gmb.sk a vyhodnotené komisiou výtvarných pedagógov, ktorá zo zaslaných diel vyberie pätnásť až dvadsať. Tie budú prezentované na výstave v Pálffyho paláci GMB v termíne 23. marec - 30. apríl 2021. Všetci ocenení a triedne kolektívy zároveň získajú bezplatný vstup do GMB do konca roka 2021.

Účasť na programe Umenie zblízka je bezplatná. Reprodukcie po skončení programu nie je potrebné vrátiť, môžu slúžiť ako ďalší metodický materiál.

Bližšie informácie:

Mgr. Vladislav Malast, Vzdelávacie oddelenie GMB
vzdelavanie@gmb.sk


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB