» Domov » Galďż˝ria » UZ 02/ Miloš Urbásek (1932-1988): Téma O. 1966, latex na plátne, 97 x 97 cm/ Zbieka GMB

UZ 02/ Miloš Urbásek (1932-1988): Téma O. 1966, latex na plátne, 97 x 97 cm/ Zbieka GMB


UZ 02/ Miloš Urbásek (1932-1988): Téma O. 1966, latex na plátne, 97 x 97 cm/ Zbieka GMB
UZ 02/ Miloš Urbásek (1932-1988): Téma O. 1966, latex na plátne, 97 x 97 cm/ Zbieka GMB.
„Maliar sa postupne oslobodzuje od znaku ako takého a začína z písmena izolovať základné geometrické tvary ako obdĺžnik, kruh, trojuholník, štvorec.“ Hans-Peter Riese

NÁMETY NA DISKUSIU
· Čo všetko vám obraz pripomína? Skúste povedať, čo je na ňom podľa vás zobrazené. Môže pripomínať odtlačok pneumatiky auta, poháre, loďky, alebo na ňom môžete vidieť štvorcípu hviezdu, ktorá je v strede obrazu. Niektorí vnímame výraznejšie čierne tvary, iným vystupujú do popredia skôr biele časti obrazu. Aj bez použitia farby, s pomocou bielej a čiernej, sa toho dá veľa vyjadriť, napr. svetlo a tma, noc a deň, dynamika či rytmus. Je na obraze viac čiernej alebo bielej plochy? Práve čiernobiele obrazy na nás niekedy môžu pôsobiť ako okoklam.

· Keď sa učíme cudzí jazyk, alebo čítame v jazyku, ktorý nepoznáme, je to pre nás iba zhluk písmen, ktoré síce vieme prečítať, ale nerozumieme im (podobne ako dieťa, keď sa učí čítať). Každý človek sa rodí so schopnosťou reči, ale až od svojho okolia sa postupne naučí konkrétny jazyk. Kým sa však naučí správne vyslovovať, často vytvára skomoleniny slov, ktorým nie je vždy dobre rozumieť. Skúste sa svojich rodičov alebo starých rodičov opýtať, či si spomenú na nejaké slovo, ktoré ste vy alebo vaši súrodenci „vymysleli“, keď ste sa učili rozprávať. V triede potom môžete skúsiť hádať, čo tieto skomolené slová znamenajú. Aj medzi sebou často používame tzv. slangové slová, alebo vytvárame novotvary, ktoré nám uľahčujú komunikáciu, i keď väčšinou nie sú spisovné. Ktoré sú to výrazy? Zistite od rodičov a starých rodičov, aké hovorové výrazy používali, keď boli vo vašom veku oni.

NÁMETY NA AKTIVITY
·
Urobte niekoľko čiernobielych xerokópií obrazu a rozstrihnite ich na štyri časti, aby vám vznikli štyri fragmenty písmena, ktoré je na obraze. Skúste tieto časti písmena – sami alebo v skupine – pospájať a vytvoriť rôzne varianty tak, že každý pridá nasledujúcu časť písmena, kde sa podľa neho najlepšie hodí. Túto hru, akési puzzle s otvoreným koncom, skúste zopakovať aj s inými písmenami (napr. A, B, S, U, X, Y, Z).

· Rozdeľte sa do niekoľkých skupín po štyroch. Každá skupina dostane pridelené jedno veľké tlačené písmeno a techniku, akou ho bude interpretovať (napr. koláž z farebných, čiernobielych, transparentných papierov, čierna fixka, kresba voskom opačného konca sviečky pretretá vodovou farbou, perokresba, farebné lepiace pásky atď.). Skupina si písmeno napíše na papier a rozdelí ho na štyri časti tak, aby každý dostal štvrtinu písmena. Túto časť potom vytvorí (napíše, nakreslí, vystrihne, nalepí) pridelenou technikou. Najskôr skúsi svoje písmeno zložiť každá skupina a potom vytvorí vlastné abstraktné dielo celá trieda tak, že každý pridá svoju časť písmena na zem tam, kde sa mu zdá, že sa najviac hodí. Na záver vznikne veľké abstraktné kolektívne dielo. Napriek tomu, že na začiatku sme vychádzali z konkrétneho písmena, výsledné dielo je abstraktné, i keď jeho konečný tvar nám môže všeličo pripomínať. Výsledné dielo môžete odfotografovať, zlepiť, ale tiež z neho môžete vytvoriť aj akési „otvorené“ dielo (ako Miloš Urbásek), ktorého časti po istom čase opäť zmeníte.

· Vystrihnite rôzne písmená a geometrické tvary (kruh, štvorec, trojuholník, kríž) z farebného papiera a skúste vytvoriť rôzne varianty týchto tvarov či písmen (alebo ich častí). Môžete použiť napr. rôzne veľkosti toho istého tvaru, tej istej alebo rôznej farby (napr. kruh, štvorec), z ktorých môžete vytvoriť celý obraz.

· Vyrobte si pečiatky s vybranými písmenami, číslami alebo geometrickými tvarmi (napr. vyrezaním do prekrojeného surového zemiaku). Otláčaním do farby môžete vytvoriť obraz s použitím jedného alebo niekoľkých písmen (čísel, tvarov), jeho kumulovaním, prekrývaním či zmnožovaním. Môžete tak vytvoriť aj celú abecedu, nápisy alebo svoje vlastné meno či predmet vyskladaný z písmen (napr. jablko vyskladané z písmen tohto slova).

O AUTOROVI A DIELE
· Miloš Urbásek sa narodil v roku 1932 na Morave (Ostrava-Zábřeh). Pôsobil ako letecký navigátor, neskôr vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde žil a tvoril. Zomrel v roku 1988 v Drábsku. Patrí k najvýraznejším slovenským i svetovým predstaviteľom tzv. neokonštruktivizmu, smeru abstraktného, nezobrazujúceho umenia, ktorý je nezávislý od zobrazovania konkrétnych vecí (vznikol v 60. rokoch 20. storočia). Neokonštruktivizmus patrí ku geometrickej abstrakcii využívajúcej geometrické prvky (k jeho prvým predstaviteľom na začiatku 20. storočia patril Kazimír Malevič, Piet Mondrian či Teo Van Doesburg).

· Miloš Urbásek začal ako prvý na Slovensku pracovať s písmom a písmenom v dvoch rovinách. Písmeno vnímal ako základ slova, ale zároveň aj ako samostatný grafický znak, z ktorého vytváral formou hry nekonečné variácie a série diel a abstrahoval z nich základné geometrické tvary. Vybrané písmeno alebo číslo (napríklad O, U, S, 2, 5) rozdelil na polovicu a jeho časti rôzne obmieňal a kombinoval v čiernobielych i farebných variantoch. Umelecký smer, ktorý využíva prácu s písmom, sa nazýva lettrizmus (z franc. la lettre = písmeno).

· Abstraktné diela vznikajú dvoma spôsobmi. Postupným zjednodušovaním (abstrahovaním) konkrétneho motívu (napr. jablko meniace sa na guľu, fľaša na valec), alebo nezávisle na videnej skutočnosti (s použitím základných prvkov výtvarného umenia – farby, kriviek, priamok, rytmu, svetla a pod.). Často sú inšpirované prírodou, alebo geometriou (napr. ornament; zobrazenie hudobných tónov alebo vnútorných pocitov).


 


Vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB